Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een competitieleider en een commissielid. Het bestuur kent taken en heeft verantwoordelijkheden, zoals omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Het bestuur komt minimaal eenmaal per maand bijeen om lopende zaken door te nemen en beslissingen te nemen, voor zover dit binnen haar bevoegdheid valt.

Tenminste eenmaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering georganiseerd waarin het bestuur de leden informeert en/of raadpleegt over het te voeren beleid. Verder worden binnen deze vergadering bij aftreding, nieuwe bestuursleden gekozen, conform de regels omschreven in de statuten.

bestuurBestuurssamenstelling TTV S.B.M.:

Voorzitter:                      Edwin Heefer
Penningmeester:           Patrick Maas
Secretaris:                     GJ Pijnenburg
Competitieleider:           Ruud Heesbeen
Commissaris:                Bert Wagener